Klart med nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom är vanligt. Trots det har det saknats en nationell riktlinje för omhändertagande. Men nu finns ett rykande färskt vårdprogram publicerat, som ska gälla i hela landet.

Kronisk njursjukdom är förknippat med ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Många patienter saknar en fastställd diagnos och det är ofta oklart vilken vårdnivå som är mest lämpad att ta hand om patienter i tidiga stadier. En obehandlad njursjukdom kan leda till feldosering av läkemedel och onödigt snabb försämring av njurfunktionen.

Nu har ett vårdprogram för kronisk njursjukdom hos vuxna utarbetats av en arbetsgrupp inom Nationellt system för kunskapsstyrning av hälso- och sjukvård. Njurförbundet har haft representanter i arbetsgruppen. Avsikten är att det ska gälla i hela landet, men beslut om implementering tas i respektive region.

Vårdprogrammet som tagits fram är avsett att nyttjas inom såväl primärvård som övriga medicinska specialiteter, och att vara ett underlag för regionala anpassningar avseende resurs- och ansvarsfördelning mellan primärvård och slutenvård. Detta inkluderar när och hur patienter bör remitteras mellan primär – och specialistvård. Tidig diagnostik, utredning samt bedömning av patienter med hög risk att utveckla avancerade stadier av CKD bör ske i samarbete mellan primärvård och specialistvård.

Vårdprogrammet med dess rekommendationer anger mål samt strategier för behandling och uppföljning för reglering av blodtryck, albuminuri, blodsocker och näringsintag. Vårdprogrammet omfattar alla stadier av kronisk njursjukdom med undantag av patienter med njurersättande behandling, det vill säga patienter i dialys och njurtransplanterade patienter.

Här kan du ladda ner hela vårdprogrammet >

Här kan du läsa mer om arbetet med vårdprogrammet >

2021-05-23