Arbetsgrupper

Riktlinjer för SNSF:s arbetsgrupper.

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening är en nationell förening för sjuksköterskor verksamma inom njurmedicinsk vård. Föreningen ska verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer. Föreningen ska även verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap.

Föreningens syfte är att bidra till sjuksköterskans utveckling genom att stödja och arbeta för ökad utbildning och utveckling inom ämnesområdet.

Inom föreningen finns ett flertal olika arbetsgrupper/nätverk där sjuksköterskor från olika delar av landet får möjlighet till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap.

För att ingå i en arbetsgrupp krävs medlemskap i SNSF.

SNSF:s styrelse ställer sig positiv till att nya arbetsgrupper bildas och stödjer gärna medlemmar som har idéer. Förutsättningen är dock att det finns ett antal personer som själva vill arbeta aktivt med en fråga. Om du har någon idé, kontakta gärna någon i styrelsen.

 

För att ge alla arbetsgrupper samma förutsättningar har SNSF:s styrelse beslutat att:

  • Arbetsgruppen får bestå av max 5 personer.
  • Varje arbetsgrupp har en kontaktperson från styrelsen som fungerar som länk mellan styrelsen och respektive arbetsgrupp. Varje grupp utser en sammankallande för att styrelsen lätt ska kunna nå gruppen.
  • I första hand bör digitala möten användas. Om fysiskt möte (max 2ggr/år) behövs för arbetsgruppen, står SNSF för eventuella resekostnader. Om kostnader för övernattning tillkommer kontaktas arbetsgruppens kontaktperson innan bokning. 
  • SNSF:s policy vad gäller kostnader är billigaste och miljövänligaste färdsättet och låna regionens lokal om möjligt. I Stockholm finns det lokaler att tillgå gratis i Sjuksköterskornas Hus, www.swenurse.se .Reseräkning och kvitton skickas till SNSF:s kassör. Blankett för egna utlägg/reseräkning hittar du på SNSF.s hemsida under fliken Blanketter.
  • Inför varje nytt räkenskapsår, senast 31/12, ska en kortfattad verksamhetsplanering lämnas till styrelsen.
  • Minnesanteckningar skall skrivas efter varje möte och skickas till kontaktpersonen i styrelsen. Viktigt är att all dokumentation sparas och finns tillgänglig för hela gruppen samt nya medlemmar.
  • Arbetsgruppens arbete ska uppdateras kontinuerligt på SNSF:s hemsida. Material mejlas till .
  • Arbetsgruppen ges möjlighet att publicera gruppens arbete i tidningen Dialäsen minst 1g/år.
  • Vid årets slut, senast 31/12 ska en redovisning av arbetet skickas till styrelsen.
  • Årsredovisning presenteras muntligt vid SNSF:s årsmöte, av gruppmedlem alternativt styrelsens kontaktperson.

Stockholm 231010

Linda Afsenius

Ordförande