SNSF stipendium

2023 års stipendium

 Frida Fondelius beviljas 10000kr för att åka till Tyskland och lära sig mer om ultraljudsledda punktioner av AVF/AVG.

 Eva-Lena Nilsson beviljas 10000kr för att åka till Nordiska njurdagarna i Reykjavik, Island i september 2023 och presentera sin masteruppsats ”Patients experience of initiating unplanned hemodialysis”.

2022 års stipendium

Inget stipendium delades ut.

2021 års stipendium

Inget stipendium delades ut.

2020 års stipendium

 Karin Staaf  tilldelas årets stipendium 10000kr, för att presentera sin studie som heter ”Att välja stickteknik -påverkansfaktorer vid valet av kanyleringsmetod i AVfistel” på en internationell kongress med njurmedicinsk inriktning.

2019 års stipendium

Inget stipendium delades ut.

2018 års stipendium

Inget stipendium delades ut.

2017 års stipendium

 • Helen Harrung och Sara Lagesson, Självdialysen, Kungsholmens dialys, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. 7000 kr för att visa upp sin poster, som vann Bästa poster på Vårmötet2016, på EDTNA/ERCA konferensen i Krakow. Styrelsens motivering: Att utbilda icke svensktalande patienter i självdialys med hjälp av tolk är ett effektivt sätt och resultatet av studien blev att samtliga patienter som erbjöds möjligheten blev självständiga i sin dialysbehandling på samma träningstid som svensktalande.
 • Helena Crona, Roslagsdialysen, Norrtälje. 7000 kr för att presentera sitt examensarbete för magisterexamen i omvårdnad. Abstractet kommer att presenteras i posterform. Styrelsens motivering: Att undersöka patienters upplevelser av slutenvård är ett viktigt ämne.
 • Eva-Lena Nilsson, Ystad. 7000 kr för att presentera resultatet av sin masteruppsats nationellt/internationellt på lämplig konferens. Styrelsens motivering: Studien undersöker personers upplevelser av att börja oplanerat i hemodialys med syftet att ge vårdpersonal mer kunskap vilket styrelsen tycker är viktigt.

2016 års stipendium

 • Helene Frisk-Widell och Monica Shane, Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, beviljas 10 000 kr för att delta med sin poster, som vann Bästa poster på Vårmötet 2015, på EDTNA/ERCA-kongressen 2016. Styrelsens motivering är; En spännande studie som resulterat i en poster med syftet att undersöka om tidiga kanyleringsgraft skulle kunna ersätta CDK vid akut/oplanerad dialys samt att granska komplikationer, interventioner och graftöverlevnad.

2015 års stipendium

 • Magnus Lindberg, Dialys och Aferesmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt Högskolan i Gävle Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 5 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Bemanning och utfall i behandling av renal anemi inom dialysvården”. Styrelsens motivering är: Ett intressant projekt. Kan förändringar i teamarbetet på dialysmottagninga påverka måluppfyllelse i behandling av renal anemi. Sjuköterskors forskningsarbete är viktig för vårdens utveckling och vi ser fram emot en publicering av projektet i någon vetenskaplig tidskrift.
 • Anna Wahlström, Dialysmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad samt Frida Fondelius, Dialysmottagningen SUS i Malmö 3 500 kr kronor för sitt arbete med att ta fram en enkel och lättförståelig användarmanual för DiAD:s kvalitetsvariabler.  Styrelsens motivering är:  Att använda sig av DiAD som verktyg för att kvalitetssäkra omvårdnaden av dialysaccessen ser vi som stor framgångsfaktor i förbättringsarbeten på våra dialysenheter.
 • Annelie Jönsson, doktorand, leg sjuksköterska 8 000 kr för sitt forskningsprojekt kring aspekter på ACTH-behandling vid nefrotiskt syndrom.  Styrelsens motivering är:  Ett viktigt arbete som kan bidra till möjlighet till ett bättre liv för patienter med nefrotiskt syndrom.
 • Kristina Nilsson, leg sjuksköterska, transplantationsmottagningen, Norrköping 3 500 kr för sin studie kring sjuksköterskor och läkares attityd och praxis gällande levnadsvanor i vården av kroniskt njursjuka patienter. Styrelsens motivering är: En angelägen studie då levnadsvanor är starkt kopplat till hälsovinster.

2014 års stipendium

 • 10 000 kr till Maria Ageborg, Britt-Louise Allenius, Helena Tollin, Marie Wång och Agneta Pagels vid Kungsholmsdialysen och njurmedicinska mottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna för projektet ”patientberättelser”. Många gånger kan patienten känna sig tämligen ensam i sina upplevelser. Resultatet av detta projekt skall ge patienter möjlighet att ta del av en annan njursjuk persons historia. Projektet bygger på att ta fram patientberättelserna för att visa att det finns en framtid med livskvalitet även med dialysbehandling. Patientberättelserna kommer att presenteras på hemsidan www.njurdagboken.se . Styrelsen anser att det är ett nytänkande som kommer att ha betydelse för patienter som blivit njursjuka.
 • 10 000 kr till Jenny Stenberg vid Oscarsdialysen Akademiska Sjukhuset Uppsala för doktorandprojektet att beskriva rådande praxis för bestämning av patientens torrvikt. Evidensbaserad kunskap ska möta det praktiska arbetet. Styrelsen anser att ämnet är viktigt och att det gynnar patientens välbefinnande.

Riktlinjer för SNSF:s stipendium

 • Stipendiets syfte är att öka kunskapen inom njurmedicinsk omvårdnad. Stipendiet är avsett för att ge ekonomisk hjälp för att kunna genomföra t. ex. studieresor, utvecklingsarbete eller forskning.
 • Styrelsen avsätter pengar till stipendiet. Styrelsen beslutar stipendiets storlek beroende på den årliga ekonomiska balansen. Stipendiet kan delas på en eller flera sökande.
 • Alla som varit medlemmar i SNSF i minst 2 år och är A-medlem får söka stipendiet, i ansökan redovisas tidsperspektiv och en ekonomisk plan.
 • Styrelsemedlem i SNSF kan inte söka stipendiet.
 • Ansökan skickas till  senast 1 april.
 • SNSF:s styrelse utser genom majoritetsbeslut vem/vilka som tilldelas stipendiet. Om styrelsen inte får in en värdig ansökan har styrelsen rätt att flytta över stipendiepengarna till nästkommande år.
 • Beslut om tilldelning samt beloppets storlek meddelas de sökande via telefon eller skriftligt.
 • Beslut om vilka som tilldelas stipendiet offentliggörs på vårmötet och i tidningen Dialäsen.
 • Redovisning av genomförda beviljade projekt ska göras antingen på vårmötet eller i tidningen Dialäsen.
 • Önskas ytterligare information om stipendiet kontakta styrelsen.

Styrelsen