Stadgar

Stadgar 

§ 1 Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening är en förening för personer verksamma inom njurmedicinsk vård.

§ 2 Föreningens syfte är att:

  • Bevaka aktuella frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad.
  • Verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer.
  • Verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap.

§ 3 Medlemskap i föreningen är öppet för:

  • A-medlem:  sjuksköterska anställd inom njurmedicinsk vård.
  • B-medlem:  övriga.

A-medlem har full rösträtt och är kvalificerad för styrelseuppdrag. B-medlem har endast yttrande rätt.

§ 4 Årligen hålls ett vårmöte arrangerat av klinik utsedd i samarbete med SNSF.

§ 5 Årsmöte hålls en gång per år i samband med vårmötet. Kallelse publiceras på hemsidan och i tidningen Dialäsen två månader före mötet. Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan två (2) veckor före mötet.

§ 6 Följande styrelseledamöter väljs vid årsmötet för en period på två år:Ordförande, kassör och vice sekreterare samt suppleant 1 väljs jämna år. Vice ordförande och sekreterare samt suppleant 2 väljs udda år.
Följande ledamöter väljs för ett år: Valberedning med två ledamöter.  En-två revisorer/revisorssuppleant .

Styrelsen anses beslutsmässig när 4 ledamöter eller fler är närvarande vid mötet.

§ 7 SNSF:s stipendium utdelas årligen och mottagaren utses av styrelsen.

§ 8 Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 till och med 31/12. Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna i god tid, så att dessa kan lämna en skriftlig berättelse till årsmötet.

§ 9 Dispositionsrätt till föreningens medel har kassör och ordförande, tillsammans eller var och en för sig. Vid eventuell upplösning av SNSF ska vid tillfället befintliga medel komma njursjuka till gagn.

§ 10 Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning

§ 11 Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens belopp. Medlemsavgiften är samma för A- och B- medlem och gäller per kalenderår.

§ 12 Beslut om ändringar av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Förslag om ändringar skickas ut till medlemmarna/publiceras på hemsidan minst två månader före årsmötet.

Ovanstående stadgar antogs vid årsmötet 2024-05-14 och ersätter helt stadgarna 2016-05-11

Organisationsnummer 802427-4964